ข้อมูล eBook

ชื่อ: เทคนิคการวางแผนพัฒนาบุคลากรตามแผนงานขององค์กร (ภาคปฏิบัติ)

ผู้แต่ง: ธำรงศักดิ์ คงคาสวัสดิ์

สำนักพิมพ์: ส.ส.ท.

หมวดหลัก: บริหารธุรกิจ-การเงิน

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

เขียนจากประสบการณ์ตรงในการเป็นวิทยากรให้กับองค์กรต่าง ๆ มาหลายปี ซึ่งมักจะพบกับปัญหาหรือคำถามที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนการจัดฝึกอบรมของแต่ละองค์กร อยู่เสมอ ๆ เช่น ต้องวางแผนการฝึกอบรมอย่างไรเพื่อให้พนักงานทำงานได้ อย่างมีประสิทธิภาพจะเริ่มต้นวางแผนการจัดฝึกอบรมอย่างไร จะทำแผนพัฒนาบุคลากรในระยะยาวอย่างไร ทำอย่างไรให้การลงทุนพัฒนาบุคลากร ในองค์กรได้ผลคุ้มค่าที่สุด องค์กรจะวางแผนพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับ การเจริญเติบโตในอนาคตได้อย่างไร เนื้อหาในหนังสือประกอบด้วยความสำคัญ ของแผนพัฒนาบุคลากร เราสำรวจและทราบแผนงานขององค์กรชัดเจนแล้วหรือยัง วิธีการเขียนแผนพัฒนาบุคลากรตามแผนงานขององค์กร การทำแผนพัฒนา บุคลากรรายบุคคล (Individual Development Plan - IDP) ให้สอดคล้องกับแผนงานขององค์กร และสรุปความเชื่อมโยงระหว่างแผนงานขององค์กรกับแผนพัฒนาบุคลากร เพื่อให้ทุกท่านที่ทำงานด้าน HR กลายเป็น “HR ยุคใหม่ที่เป็นคู่คิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Partner) ขององค์กร” ได้อย่างแท้จริงเหมาะสำหรับพนักงานในฝ่าย HR ที่ต้องทำงานเกี่ยวข้องกับการวางแผนการฝึกอบรมให้กับพนักงานในองค์กร ตลอดจนผู้บริหารหรือเจ้าของกิจการ