ข้อมูล eBook

ชื่อ: จัดการฝึกอบรมให้มีประสิทธิผลอยาง Training Officer มืออาชีพ

ผู้แต่ง: ธำรงศักดิ์ คงคาสวัสดิ์

สำนักพิมพ์: ส.ส.ท.

หมวดหลัก: บริหารธุรกิจ-การเงิน

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

How to สำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการฝึกอบรมให้กับพนักงานในองค์กรและ ต้องการ จัดการฝึกอบรมให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดและคุ้มค่ากับงบประมาณขององค์กร ถ่ายทอดจากประสบการณ์ทำงานกว่ายี่สิบห้าปีในการบริหารงานบุคคล อ่านง่าย ด้วยสไตล์เล่าสู่กันฟัง นำไปใช้งานได้จริงและครบถ้วนทุกขั้นตอนในกระบวนการจัดฝึกอบรม ไม่ว่าจะเป็นการหาและวิเคราะห์ความจำเป็นในการฝึกอบรม การกำหนดหลักสูตรฝึกอบรมการจัดทำแผนการฝึกอบรม การเสนอของบประมาณ การเขียนโครงการเพื่อขออนุมัติการจัดฝึกอบรม การประสานงานกับวิทยากร การจัดหาและจัดเตรียมสถานที่ฝึกอบรม การจัดหาและจัดเตรียมอุปกรณ์และเครื่องมือสำหรับการฝึกอบรม การเป็นผู้ดำเนินรายการในวันจัดฝึกอบรม การกล่าวเชิญประธานเปิดการฝึกอบรม การกล่าวเชิญและกล่าวขอบคุณวิทยากร การประเมินผลและติดตามผลหลังเสร็จสิ้นการฝึกอบรม รวมทั้งเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยที่จะทำให้จัดการฝึกอบรมได้สมบูรณ์แบบอย่างเจ้าหน้าที่ ฝึกอบรม (Training Officer) มืออาชีพ