ข้อมูล eBook

ชื่อ: Competency ภาคปฏิบัติ...เขาทำกันอย่างไร ?

ผู้แต่ง: ธำรงศักดิ์ คงคาสวัสดิ์

สำนักพิมพ์: ส.ส.ท.

หมวดหลัก: บริหารธุรกิจ-การเงิน

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

หนังสือเล่มนี้เป็นเรื่องสืบเนื่องจากหนังสือ "เริ่มต้นอย่างไร...เมื่อจะนำ Competency มาใช้ในองค์กร" ซึ่งในเล่มแรกเป็นการปูพื้นความเข้าใจเบื้องต้นเพื่อให้ทำความรู้จักมักคุ้นกับคำว่า Competency และเรื่องต่าง ๆ ที่ควรทราบทั้งหมด
ในเล่มนี้จึงเป็นรายละเอียดของการแปลงความรู้ในเรื่องของ Competency มาสู่ภาคปฏิบัติ ซึ่งเป็นการถ่ายทอดจากประสบการณ์ของผู้เขียนให้ได้ทราบถึงกระบวนการ ขั้นตอน วิธีการ ตลอดจนข้อควรระวัง ในเรื่องต่าง ๆ ของการนำ Competency มาสู่การปฏิบัติในองค์กรของท่านให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้
นอกจากนี้ยังได้กล่าวถึงเรื่องของการนำผลที่ได้รับจากการพัฒนาระบบ Competency ไปใช้ในองค์กรในด้านต่าง ๆ เพื่อให้ได้เกิดแนวคิดหรือมุมมองใหม่ ๆ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ได้อีกด้วย