ข้อมูล eBook

ชื่อ: ระบบประกันคุณภาพด้านความปลอดภัยของอาหาร ; HACCP

ผู้แต่ง: ผศ. ดร.สุวิมล กีรติพิบูล

สำนักพิมพ์: ส.ส.ท.

หมวดหลัก: บริหารธุรกิจ-การเงิน

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

เป็นหนังสือคู่มือการประยุกต์ใช้ระบบ HACCP หรือการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม โดยเนื้อหาเกี่ยวข้องกับแนวทางปฏิบัติในการควบคุมการผลิตอาหารเพื่อความปลอดภัยตามข้อกำหนด หลักการทั่วไปว่าด้วยสุขลักษณะอาหารของ Codex และมีแนวโน้มที่จะประกาศให้มีการบังคับใช้ระบบ HACCP ในอนาคต เหมาะสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมอาหารที่ต้องการยกระดับมาตรฐานการผลิตอาหารเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค และใช้เป็นตำราการเรียนการสอนวิชาที่เกี่ยวข้องกับการจัดการด้านความปลอดภัยของอาหาร