ข้อมูล eBook

ชื่อ: GMP ระบบการจัดการและควบคุมการผลิตอาหารให้ปลอดภัย

ผู้แต่ง: ผศ. ดร.สุวิมล กีรติพิบูล

สำนักพิมพ์: ส.ส.ท.

หมวดหลัก: บริหารธุรกิจ-การเงิน

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

หนังสือเล่มนี้ถือเป็นคู่มือสำคัญในการประยุกต์ใช้ระบบ GMP (Good Manufacturing Practice) หรือระบบการจัดการและควบคุมการผลิตอาหารให้ปลอดภัยอย่างแท้จริง โดยผู้เขียนได้รวบรวมข้อมูลจากหนังสือ ตำรา ข้อแนะนำแนวทางปฏิบัติต่างๆ และจากประสบการณ์จริงของผู้เขียน ที่ได้มีโอกาสสอนและให้คำปรึกษาแก่โรงงานผลิตอาหารประเภทต่างๆ อาทิ อาหารกระป๋อง อาหารแช่เยือกแข็ง ฯลฯ