ข้อมูล eBook

ชื่อ: การบริหารการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ

ผู้แต่ง: ดร.วรภัทร์  ภู่เจริญ

สำนักพิมพ์: ส.ส.ท.

หมวดหลัก: การศึกษา

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

เนื้อหาว่าด้วยเรื่องปัญหาด้านการศึกษาไทย วิธีการเรียน-การสอน-การวัดผล ตัวอย่างการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ ลักษณะการเรียนรู้ 24 แบบ และเทคนิคการสอนแบบต่างๆ เพื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย เหมาะสำหรับผู้บริหารการศึกษา ผู้ปกครอง ผู้ที่เกี่ยวข้องในวงการศึกษา และผู้ที่สนใจการบริหารการศึกษา