ข้อมูล eBook

ชื่อ: กลยุทธ์ธุรกิจพิชิตอาเซียน !

ผู้แต่ง: ดร.สิทธิชัย ฝรั่งทอง

สำนักพิมพ์: เอ็กเปอร์เน็ท

หมวดหลัก: บริหารธุรกิจ-การเงิน

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

"เมื่อประเทศไทยก้าวสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Econonic Community : AEC) ทุกสิ่งทุกอย่างจะเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง ในทางบวกจะเกิดโอกาสทางการค้าและตลาดใหม่ๆ แต่ในขณะเดียวกันก็เกิดคู่แข่งรายใหม่ เข้ามาช่วงชิงตลาดของคุณไปเช่นเดียวกัน คำถามคือ ธุรกิจของคุณพร้อมแค่ไหนสำหรับ AEC ? กลยุทธ์ธุรกิจพิชิตอาเซียน ! หนังสือที่เจ้าของธุรกิจ ผู้ประกอบการ เจ้าของกิจการ SME’s ทุกคนต้องอ่านเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับธุรกิจของคุณ !"