ข้อมูล eBook

ชื่อ: ๑๑ นายกรัฐมนตรีไทยผู้ขึ้นสู่ตำแหน่งจากการ  ปฏิวัติรัฐประหาร

ผู้แต่ง: ชาดา  นนทวัฒน์

สำนักพิมพ์: ยิปซีกรุ๊ป

หมวดหลัก: ประวัติศาสตร์

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

"๑๑ นายกรัฐมนตรีไทย
ผู้ขึ้นสู่ตำแหน่งจากการปฏิวัติ – รัฐประหาร
๑. พระยามโนปกรณ์นิติธาดา นายกรัฐมนตรีคนแรก
ของระบอบประชาธิปไตยไทย
๒. พันเอกพระยาพหลพลพยุหเสนา “เชษฐบุรุษประชาธิไตย” รัฐประหาร ๒๐ มิถุนายน ๒๔๗๖
๓. จอมพล ป.พิบูลสงคราม “คณะทหารแห่งชาติ” รัฐประหาร ๘ พฤศจิกายน ๒๔๙๐ และ ๖ เมษายน ๒๔๙๑
๔. นายพจน์ สารสิน นายกรัฐมนตรีขัดตาทัพ รัฐประหาร ๑๖ กันยายน ๒๕๐๐
๕. จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ “จอมพลขาวม้าแดง” รัฐประหาร ๒๐ ตุลาคม ๒๕๐๑
๖. จอมพลถนอม กิตติขจร รัฐประหาร ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๑๔
๗. นายธานินทร์ กรัยวิเชียร “รัฐบาลหอย” รัฐประหาร ๖ ตุลาคม ๒๕๑๙
๘. พลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ รัฐประหาร ๒๐ ตุลาคม ๒๕๒๐
๙. นายอานันท์ ปันยารชุน รัฐประหาร ๒๓ กุมพาพันธ์ ๒๕๓๔
๑๐. พล.อ.สุรยุทธ จุลานนท์ รัฐประหาร ๑๙ กันยายน ๒๕๔๙
๑๑. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา รัฐประหาร ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗
"