ข้อมูล eBook

ชื่อ: เสียดายอ่านแทบตายไม่ได้ทำ

ผู้แต่ง: โหราเอก (กฤษณะพงศ์ กำลังเอก)

สำนักพิมพ์: TBooksmith

หมวดหลัก: พยากรณ์-โหราศาสตร์

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

พระพุทธเจาในพระไตรปฎก ในสวนของพระอภิธรรมปฎกตอนหนึ่ง พระพุทธเจาไดเปรียบเทียบประเภทของบุคคลตางๆ เปรียบเทียบกับหนู 4 จำพวก ดวยกัน
1. หนูที่ขุดรูไว แตไมอยู บุคคลประเภทนี้ เรียนรูธรรมะ แตไมเขาใจหรือรูจริงเกี่ยวกับธรรมนั้นเลย
2. หนูที่อยู แตมิไดขุดรู บุคคลประเภทนี้ ไมเรียนธรรม ไมอาน ไมศึกษา แตเขาใจเห็นอยูจริงในหลักสัจธรรมตางๆ
3. หนูที่ขุดรูดวย อยูดวย บุคคลประเภทนี้ เรียนรูหลักธรรมในศาสนา และก็เกิดความเขาใจเห็นจริงในหลักธรรมนั้นอยางที่ไดเรียนมา
4. หนูที่ทั้งไมขุดรู ทั้งไมอยู บุคคลประเภทนี้ ไมยอมเอาอะไรเลย ไมเรียนรูหรือขวนขวายในธรรม และก็เลยไมเขาใจหลักธรรม เรียกวาไมรูแจงในธรรมใดๆ เลย