ข้อมูล eBook

ชื่อ: ความสุข... ที่พุทธทาสสอน

ผู้แต่ง: พุทธทาสภิกขุ

สำนักพิมพ์: ยิปซีกรุ๊ป

หมวดหลัก: ศาสนาและปรัชญา

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

"การเป็นคนดีของคนอื่นเพราะเงิน...
มันย่อมไม่คงทนถาวรในความดีนั้น เหมือนกับการเป็นคนดีของคนอื่นเพราะจิตใจดี...ความสุขที่จะเกิดขึ้นได้อย่างแท้จริง จะเกิดขึ้นได้เพราะจิตใจไม่ใช่เงินถ้าเข้าใจอย่างนี้...ทุกลมหายใจของเรา ก็มีความสุข...
"