ข้อมูล eBook

ชื่อ: ธุรกิจชุมชน : เส้นทางที่เป็นไปได้

ผู้แต่ง: รศ.ดร.ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ

สำนักพิมพ์: เอ็กเปอร์เน็ท

หมวดหลัก: บริหารธุรกิจ-การเงิน

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

"หนังสือ “ธุรกิจชุมชน : เส้นทางที่เป็นไปได้” เล่มนี้ เป็นเอกสารตำราหลักสำหรับ
ใช้ประกอบการเรียนการสอนในวิชา “การจัดการวิสาหกิจชุมชน (Management of Com-
munity Enterprises)” ของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาการปกครองท้องถิ่น
ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกับสถาบัน
การศึกษา
ธุรกิจชุมชน คือ องค์การผลิตและการค้าที่จัดตั้งขึ้นโดยสมาชิกของชุมชน บริหาร
และควบคุมโดยชุมชน เพื่อสร้างผลประโยชน์ให้แก่ชุมชน ธุรกิจชุมชนนั้นมีผู้คิด ผู้ทดลอง
และผู้สร้างสรรค์มาแล้วหลายยุคหลายสมัย อย่างเช่น สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร รวมถึง
ธุรกิจที่ชาวบ้านและชุมชนจัดตั้งขึ้นมาในท้องถิ่นต่างๆ
หนังสือเล่มนี้ได้นำเสนอ กรอบการวิเคราะห์และทฤษฎีที่ใช้ศึกษาความเป็นไปได้ โดย
พิจารณาจากปัจจัยทั้งภายใน ภายนอก จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสทางการตลาดและอุปสรรค
ขัดขวางตามแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ พร้อมทั้งตัวอย่างกรณีศึกษาในการจัดทำธุรกิจชุมชน
อย่างชัดเจน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการนำไปประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาให้เกิดประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผลในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนต่างๆ ต่อไป
"