ข้อมูล eBook

ชื่อ: สถิติพื้นฐานเพื่อผู้บริหารท้องถิ่น

ผู้แต่ง: รศ.ดร.ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ

สำนักพิมพ์: เอ็กเปอร์เน็ท

หมวดหลัก: ความรู้ทั่วไป

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

"หนังสือเรื่อง “สถิติพื้นฐานเพื่อผู้บริหารท้องถิ่น” เล่มนี้ เป็นเอกสารตำราหลัก
สำหรับใช้ประกอบการเรียนการสอนในวิชา “สถิติสำหรับนักบริหารท้องถิ่น (Statistics for Local Executive)” ของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาการปกครองท้องถิ่นกับสถาบันการศึกษา
หนังสือเล่มนี้ ได้รวบรวมเทคนิคและวิธีการทางสถิติพื้นฐานที่สำคัญและจำเป็นต่อ
ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะต้องมีความรู้และความเข้าใจ
สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน รวมถึงการประยุกต์ใช้กับงานวิจัยในท้องถิ่น
การค้นหาทางเลือก และการให้คำตอบที่ชัดเจนน่าเชื่อถือแก่สังคม อันจะนำไปสู่การตัดสินใจและการดำเนินการกิจใดๆ ได้อย่างมีประสิทธิผล
สาระสำคัญในหนังสือเล่มนี้ประกอบด้วย ความหมายของสถิติ ประเภทของสถิติ
การสุ่มตัวอย่าง สถิติเชิงพรรณนา สถิติเชิงอนุมาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน การ
ทดสอบไคสแควร์ และการประยุกต์ใช้สถิติในงานวิจัย"