ข้อมูล eBook

ชื่อ: บุคคลผู้สร้างตำนานให้โลกจารึก

ผู้แต่ง: ยิปซี

สำนักพิมพ์: ยิปซีกรุ๊ป

หมวดหลัก: สารคดี-ชีวประวัติ

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

"ร่วมเปิดโลกทัศน์ผ่านอัตชีวประวัติของ
เหล่าบุคคลอันทรงคุณค่าต่อโลก ผู้สร้าง
ตำนานแห่งบทบาททางการเมือง การ
ปกครอง และสังคม จนกลายเป็นที่กล่าว
ขานและจดจาร นับเป็นประวัติศาสตร์
สำคัญจากยุคโบราณกาลสู่โลกปัจจุบัน
ที่คุณควรรู้
"