ข้อมูล eBook

ชื่อ: กฎหมายแรงงานและการประกันสังคม

ผู้แต่ง: รศ.ดร.วีระ โลจายะ/คณะ

สำนักพิมพ์: พัฒนาวิชาการ (2535)

หมวดหลัก: การศึกษา

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

- ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3 พ.ศ. 2554
- หน่วยที่ 2 เพิ่มและ update เนื้อหากฎหมายคุ้มครองแรงงาน บทลงโทษต่างๆ
- หน่วยที่ 3 เพิ่มเนื้อหากฎหมายเงินทดแทน
- หน่วยที่ 4 เพิ่มเนื้อหาสถานที่ใช้บังคับและคำพิพากษาศาลกฤษฎีกาที่ 3223/2525, หน้าที่ของนายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตน คำสั่งเจ้าหน้าที่พนักงาน
- หน่วยที่ 6 ปรับการนำเสนอเนื้อหา เพิ่มเนื้อหาเรื่อง จำนวนผู้พิพากษาในศาลแรงงานล่าสุด พ.ศ. 2552
- เพิ่มเนื้อหาเรื่องคดีเลิกจ้างโดยไม่ยุติธรรม
- เพิ่มและปรับแบบประเมินผลการเรียนรู้
- มีตารางวิเคราะห์หลักสูตร + สรุปท้ายหน่วย