ข้อมูล eBook

ชื่อ: การขาย 1

ผู้แต่ง: อ.นภัสภร วรนิธิปรีชา

สำนักพิมพ์: พัฒนาวิชาการ (2535)

หมวดหลัก: การศึกษา

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

- ฉบับปรับปรุงครั้งที่2 พ.ศ.2554
- ปรับการนำเสนอบทเรียน ให้เรียนรู้เข้าใจได้ง่ายขึ้น
- เพิ่มแบบประเมินผลการเรียนรู้ในแต่ละหน่วย
- เนื้อหาวิชาเรียบเรียงถูกต้องและครบถ้วน ตรงตามหลักสูตร ประกอบด้วย ศึกษาความสำคัญของการขาย แนวคิดทางการตลาด ประเภทและลักษณะของการขาย ความรู้กับผลิตภัณฑ์ กิจการ ลูกค้า คู่แข่ง และเทคนิคการขาย คุณสมบัติและจรรยาบรรณของพนักงานขาย โอกาสความก้าวหน้าของพนักงานขาย ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีทันสมัยที่เกี่ยวข้องกับงานขาย