ข้อมูล eBook

ชื่อ: การขายเบื้องต้น

ผู้แต่ง: อ.นภัสภร วรนิธิปรีชา

สำนักพิมพ์: พัฒนาวิชาการ (2535)

หมวดหลัก: การศึกษา

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

- เนื้อหาวิชานี้เป็นการศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมาย ความสำคัญของการขาย แนวความคิดทางการตลาด ประเภทและลักษณะของการขาย ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ กิจการ ลูกค้า คู่แข่งขันและเทคนิคการขาย คุณสมบัติและจรรยาบรรณของพนักงานขาย โอกาสความก้าวหน้าของพนักงานขาย ความรู้ทางเทคโนโลยีทันสมัยที่เกี่ยวข้องกับงานขาย