ข้อมูล eBook

ชื่อ: การจัดตั้งสถานประกอบการและกฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา

ผู้แต่ง: สนพ.พัฒนาวิชาการ

สำนักพิมพ์: พัฒนาวิชาการ (2535)

หมวดหลัก: การศึกษา

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

เนื้อหา เล่มนี้มีพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ทางกฎหมายที่ใช้ในการจัดตั้งและ ดำเนินการสถานประกอบการและโรงงาน ตลอกถึงพื้นความรู้เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจและกฎหมายว่าด้วย ทรัพย์สินทางปัญญาที่สำคัญ