ข้อมูล eBook

ชื่อ: เมล็ดพันธุ์แห่งธรรม 3 จอมปราชญ์แห่งพระพุทธศาสนา

หมวดหลัก: ศาสนาและปรัชญา

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

"3 จอมปราชญ์ในพระพุทธศาสนาที่เป็นดังแม่ทัพแห่งธรรมที่ตราทัพไปทั่วโลก
ส่งผ่านพระธรรมคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าไปทุกหย่อมหญ้า
เพื่อหวังจะนำความเบิกบานและตื่นรู้สู่ทุกผู้ทุกคน
"