ข้อมูล eBook

ชื่อ: การจัดการยุคใหม่ : กลยุทธ์การบริหารผลการดำเนินงาน

ผู้แต่ง: จักร ติงศภัทิย์

สำนักพิมพ์: เอ็กเปอร์เน็ท

หมวดหลัก: การบริหารงานบุคคล

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

"หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับผู้บริหารองค์กรธุรกิจ รวมถึงนักบริหารภาครัฐ
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่จะร่วมกันประสานแนวคิดในการสร้างศักยภาพ
จากระดับล่างขึ้นสู่ระดับประเทศ เพื่อการดำรงอยู่ในเวทีโลกได้อย่างยั่งยืน
การจัดการยุคใหม่ ในสมัยที่โลกเต็มไปด้วยการแข่งขันและการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็ว การพัฒนาศักยภาพขององค์การทั้งภาคเอกชนและภาครัฐ ให้มีความ
สามารถ และความได้เปรียบต่อการแข่งขันอย่างยั่งยืนถือเป็นปัจจัยสำคัญต่อการ
พัฒนาประเทศ
ผู้บริหารยุคใหม่ จึงต้องเข้าใจในประเด็นที่สำคัญๆ ดังนี้
o หลักการ และแนวทางการวัดเพื่อประเมินขีดความสามารถในการแข่งขันของ IMD
o การประเมินผลการดำเนินงานขององค์การทั้งปวง ด้วย Balanced Scorecard
o การใช้แผนผังกลยุทธ์ (Strategy Map) ในการสร้างกลยุทธ์ที่เน้นการเติบโตอย่างยั่งยืน
o มุมมองด้านการเงิน, การเรียนรู้และเติบโต
o มุมมองด้านกระบวนการ และด้านคุณค่าต่อลูกค้า
o การค้นหาจุดบกพร่อง และกำหนดแนวทางพัฒนา รวมถึงการแก้ไขปรับปรุง
เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน "