ข้อมูล eBook

ชื่อ: การบริหารงานสาธารณสุขท้องถิ่น

ผู้แต่ง: ผศ.วรพจน์ พรหมสัตยพรต

สำนักพิมพ์: เอ็กเปอร์เน็ท

หมวดหลัก: บริหารธุรกิจ-การเงิน

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

"หนังสือเล่มนี้ ได้รวบรวมเทคนิคและวิธีการจัดการด้านการบริหารงานสาธารณสุข
ท้องถิ่น ที่จะช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจถึงลำดับความสำคัญของปัญหาสาธารณสุขท้องถิ่น
ได้อย่างถูกต้อง กำหนดนโยบายและเป้าหมายได้อย่างเหมาะสม สามารถวางแผนการใช้
ทรัพยากรสาธารณสุขที่มีอยู่อย่างจำกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ และควบคุมการดำเนินงาน
สาธารณสุขได้ทุกระดับ พร้อมทั้งตัดสินใจแก้ไขปัญหาต่างๆ ขององค์การสาธารสุขได้
อย่างสมเหตุสมผล ตลอดจนกำหนดมาตรฐานและปรับปรุงคุณภาพของบริการสาธารณสุข
ให้เป็นที่ยอมรับของชุมชน และพัฒนากำลังคนให้ตรงตามความต้องการของแต่ละท้องถิ่น
สาระสำคัญในหนังสือเล่มนี้ประกอบด้วย ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารสาธารณสุข
สภาพแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงทางการบริหารสาธารณสุข การพัฒนาโครงสร้างการ
บริหารสาธารณสุขในประเทศไทย นโยบายและการวางแผนงานสาธารณสุข การอำนวยการ
การควบคุมงาน การกำกับงาน และการประเมินผลงานด้านสาธารณสุข การบริหารทรัพยากร
สาธารณสุข รวมทั้งการบริหารงานสาธารณสุขแนวใหม่
"