ข้อมูล eBook

ชื่อ: ประวัติศาสตร์ชาติไทย สมัยรัตนโกสิทร์(ฉบับการ์ตูน)

ผู้แต่ง: สกายบุ๊กส์

สำนักพิมพ์: สกายบุ๊กส์

หมวดหลัก: วรรณกรรมไทย

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

รวมเรื่องราวพระราชประวัติพระมหากษัตริย์ไทย 9 รัชกาล พร้อมพระราชกรณียกิจที่สำคัญ ไม่ว่าจะเป็นด้านการเมือง การปกครอง การต่างประเทศ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และอื่น ๆ อีกมากมาย ที่พระองค์ได้ใช้ในการทำนุบำรุงบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้าทัดเทียมนานาอารยประเทศ ทำให้ประเทศไทยได้รับความเจริญก้าวหน้าตราบจนทุกวันนี้ โดยในเล่มได้ให้เนื้อหาอย่างละเอียด ง่ายสำหรับทำความเข้าใจ พร้อมภาพประกอบการตูนชวนติดตามตลอดทั้งเล่ม