ข้อมูล eBook

ชื่อ: กรุงเทพฯ ยามราตรี

หมวดหลัก: สารคดี-ชีวประวัติ

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

"แหล่งรมณีย์และเภทภัยของคนกรุง
สมัยรัชกาลที่ ๕-สงครามโลกครั้งที่ ๒
นำเสนอรูปแบบการใช้ชีวิตยามค่ำคืนของคนกรุงเทพฯ ที่ได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมตะวันตก สมัยรัชกาลที่ ๕-สงครามโลกครั้งที่ ๒ และการกลายสภาพเป็นเมืองกลางคืน หมายถึงเมืองที่มีความเคลื่อนไหวของคนกลุ่มต่างๆ ในเมืองที่ออกมาทำกิจกรรมยามค่ำคืนนอกบ้านกันมากขึ้น เพราะมีสิ่งอำนวยความสะดวก อาทิ ไฟฟ้า ถนนหนทาง ยวดยานพาหนะ ตลอดจนร้านรวงและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ที่ส่วนใหญ่เป็นสถานบันเทิงเริงรมย์แบบสมัยใหม่ที่ได้รับอิทธิพลจากตะวันตก"