ข้อมูล eBook

ชื่อ: มหาธาตุ

หมวดหลัก: สารคดี-ชีวประวัติ

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

"มหาธาตุ สถาปัตยกรรมศักดิ์สิทธิ์แห่งพุทธศาสนา อันมีร่องรอยสืบเนื่องจากพุทธศิลป์ลังกา จนส่งอิทธิพลด้านคติความเชื่อ แนวคิด และรูปแบบการสร้างมหาธาตุสู่ดินแดนไทย
ผลงานการศึกษา “มหาธาตุ” ในดินแดนไทยเล่มนี้ เป็นการเปิดประเด็นวิชาการใหม่ด้านประวัติศาสตร์ศิลปะและโบราณคดีหลายประเด็น อาทิเช่น เหตุใดจึงสถาปนามหาธาตุไว้ใจกลางเมือง ความเป็นมหาธาตุในเมืองเกี่ยวข้องอย่างไรกับการสร้างตรีมุขและการประดับเจดีย์ยอดบนตรีมุข
นอกจากนี้ ยังกล่าวถึงพัฒนาการของมหาธาตุตั้งแต่ช่วงก่อนพุทธศตวรรษที่ 19 จนถึงยุคสมัยรัตนโกสินทร์ ถือได้ว่าเป็นการรวบรวมและศึกษามหาธาตุในดินแดนไทยไว้ได้อย่างครบถ้วน "