ข้อมูล eBook

ชื่อ: วังสวนดุสิต

หมวดหลัก: สารคดี-ชีวประวัติ

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

"วังสวนดุสิต รัชกาลที่ ๕ โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นในช่วงปลายรัชสมัยดังปรากฏหลักฐานว่ามีพระราชกระแสในชั้นแรกว่า จะทรงสร้างวังสวนดุสิต ว่า
“...ฉันจะคิดทำบ้านเปนที่ไปเที่ยวเล่น ...”
และเนื่องพระราชวิสัยทัศน์อันกว้างไกล วังสวนดุสิต จึงมิได้เป็นเพียง บ้าน แต่ได้กลายเป็นโครงการสร้าง เมือง ที่เป็นปฐมบทของการพัฒนาเมืองกรุงเทพฯ สมัยใหม่ เป็นรากฐานของความเปลี่ยนแปลงอย่างกว้างขวางทั้งสยามประเทศ ที่ส่งผลสืบเนื่องต่อมาอีกกว่า๑๐๐ ปี
ซึ่งผู้เขียนได้รวบรวมสาระสำคัญเกี่ยวกับการสร้างวังสวนดุสิต จากเอกสารชั้นต้น เพื่อให้เข้าใจสถาปัตยกรรม การวางผังเมืองและอีกหลายเรื่อง ทั้งในปัจจุบันและอนาคต
พร้อมภาพเก่าที่หาชมได้ยาก"