ข้อมูล eBook

ชื่อ: ศิลปะเวียดและจาม

หมวดหลัก: ศิลปะ-สถาปัตยกรรม

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

"ศิลปะเวียดและจาม เป็นหนังสือหนึ่งในชุด "ประวัติศาสตร์ศิลปะในประเทศอาเซียน" ที่ว่าด้วยเรื่องประวัติศาสตร์ และศิลปกรรมโบราณในประเทศเวียดนาม
ประเทศเวียดนามโบราณสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 อาณาจักรอย่างชัดเจน คือ อาณาจักรเวียด และอาณาจักรจามแต่ละอาณาจักรจะมีอัตลักษณ์ด้านศิลปกรรมแตกต่างกัน โดยอาณาจักรเวียด จะมีศิลปกรรมที่ได้รับอิทธิพลจากศิลปะจีนเป็นหลัก ส่วนอาณาจักรจาม จะมีศิลปกรรมที่ได้รับอิทธิพลจากศิลปะเขมรและอินเดีย การศึกษาศิลปะทั้งสองดินแดนจะช่วยให้เข้าใจประวัติศาสตร์ความเป็นมาของประเทศเวียดนามได้เป็นอย่างดี
นอกจากนี้ ส่วนสำคัญประการหนึ่งคือ ศิลปกรรมของเวียดและจามได้ส่งอิทธิพลเข้ามาสู่ดินแดนไทย อันเป็นความสัมพันธ์ด้านวัฒนธรรมที่สามารถพบได้ทั่วไปของประเทศในแถบอาเซียน"