ข้อมูล eBook

ชื่อ: ประวัติศาสตร์ "สุโขทัย" ที่เพิ่งสร้าง

หมวดหลัก: ประวัติศาสตร์

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

"เมื่อคนสมัยกรุงเทพฯ เขียนประวัติศาสตร์สุโขทัย
ที่สัมพันธ์กับการสร้างประวัติศาสตร์แห่งชาติ
ศึกษาการสร้างความเป็น “สุโขทัย” ในทางประวัติศาสตร์ซึ่งสัมพันธ์กับการสร้างประวัติศาสตร์แห่งชาติ ในช่วงพ.ศ. ๒๔๕๐ – ๒๕๓๔ แล้วแบ่งออกเป็น ๒ ช่วง คือ
ช่วง พ.ศ. ๒๔๕๐ – ๒๔๙๕ ซึ่งเป็นช่วงที่สร้างให้สุโขทัยมาเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ชาติ สร้างความเป็นไทย ความเป็นอุดมคติ โดยชนชั้นนำ นักประวัติศาสตร์สามัญชน และประวัติศาสตร์สุโขทัยที่สร้างในช่วงนี้ได้กลายมาเป็นประวัติศาสตร์กระแหลักในสังคมไทย
และตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๙๖ – ๒๕๓๔ เป็นช่วงที่มีการสืบทอดประวัติศาสตร์กระแสหลัก ขณะเดียวกันก็มีประวัติศาสตร์กระแสรองขึ้นมาโต้แย้ง อีกทั้งยังเป็นช่วงที่เริ่มมีการเข้าไปจัดการบูรณะฟื้นฟูเมืองเก่าสุโขทัย จัดตั้งให้เป็นอุทยานประวัติศาสตร์และสร้างสถานที่ประเพณีประดิษฐ์ต่างๆ ขึ้นมารองรับแนวคิดกระแสหลัก"