ข้อมูล eBook

ชื่อ: การต่อสู้ของทุนไทย 2 การเมือง วัฒนธรรมฯ

หมวดหลัก: เศรษฐศาสตร์

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

" รวมบทความวิจัยทางเศรษฐศาสตร์ ที่เสนอต่อ สกว. โดยศึกษาเรื่องราวของ "ทุน" ในรูปแบบต่างๆ โดยเฉพาะทุนขนาดใหญ่ที่เป็นพลังขับเคลื่อนและมีอิทธิพลต่อสังคมเศรษฐกิจไทย ในเล่ม 1 ประกอบด้วยเนื้อหาแต่ละบทดังนี้
- การต่อสู้ของทุนไทย : การปรับตัวและพลวัตหลังวิกฤตปี 2540
- สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์กับบทบาทการลงทุนทางธุรกิจ
- มังกรฤาหมดเขี้ยวเล็บ : ธนาคารไทยหลังวิกฤต
- สองนคราค้าปลีกไทย
- ก่อสร้างการเมือง การเมืองก่อสร้าง
- เจ้าพ่อท้องถิ่น การเมือง โลกาภิวัตน์"