ข้อมูล eBook

ชื่อ: ความรุนแรงซ่อน/หาสังคมไทย

หมวดหลัก: สังคมศาสตร์

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

นับแต่ประวัติศาสตร์การเมืองไทยสมัยใหม่เริ่มก่อร่างสร้างขึ้นมาในช่วงหลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง ความรุนแรงของสังคมไทยก็ได้ “เผยตัว” มากขึ้น จนกลายเป็นส่วนหนึ่งที่ผู้คนทั่วไปไม่อาจรู้สึกได้ว่า “ความรุนแรง” อยู่ใกล้ตัวมากกว่าที่คิด ด้วยเหตุและผลเดียวกัน ความรุนแรงซ่อน/หาสังคมไทย ซึ่งเกิดจากงานวิจัยชุดเดียวกับผลการศึกษาปีที่สองในโครงการเมธีวิจัยอาวุโส สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เรื่อง “สันติวิธี ความรุนแรงและสังคมไทย” ซึ่ง ดร.ชัยวัฒน์ สถาอานันท์ เมธีวิจัยอาวุโสของ สกว. รับหน้าที่เป็นหัวหน้าการวิจัยในครั้งนี้ ทั้งยังเป็น “บรรณาธิการ” ให้กับหนังสือเล่มนี้อีกด้วย เนื้อหาในหนังสือเล่มนี้จึงประกอบด้วยผู้เขียนซึ่งเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัย และนักวิจัยคนสำคัญๆ ของเมืองไทยมากมาย ได้แก่ ประจักษ์ ก้องกีรติ, พวงทอง ภวัครพันธุ์, กฤษฎา บุญชัย, อุษณีย์ ธโนศวรรย์, ศรีชัย พรประชาธรรม, ธัญญรัตน์ ทิวถนอม, ธงชัย วินิจจะกูล ซึ่งทุกเรื่องของงานวิจัยได้บ่งชี้ให้เห็นพัฒนาการของความรุนแรงนับแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ทั้งความรุนแรงจากอาชญากรรมโดยรัฐ ความรุนแรงของโทษประหารชีวิต ความรุนแรงจากการปรามปรามยาเสพติดในสมัย พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตรี หรือแม้แต่ความรุนแรงในรั้วโรงเรียนทุกระดับชั้นด้วยเช่นกัน